Regulamin konkursu "#Wymarzony prezent"

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#Wymarzony prezent” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez właściciela strony www.kinderland24.com.pl którym jest Agnieszka Wronowska kinderland24.com.pl z siedzibą przy ul. Modlińska 129 lok U-12, 03-186 Warszawa, NIP: 524-215-89-54, REGON: 147401950, +48 504 337 269 (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji)., e-mail: sklep@kinderland24.com.pl zwany dalej „Organizatorem”
Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/kinderland24
Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 23.11.2019 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 27.11.2019 r. (do godziny 23.59).
Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na:
- odpowiedzi Uczestnika na zadane w poście pytanie "Jaki jest Twój wymarzony prezent świąteczny?" w komentarzu pod zdjęciem konkursowym oraz
- udostępnienie zdjęcia konkursowego na swoim Stories w serwisie Instagram oraz
- oznaczeniu w komentarzu 3 osób, które zdaniem Uczestnika powinny wziąć również udział w konkursie oraz
- uczestnik musi być obserwatorem profilu @Kinderland24.

Organizator wybierze najciekawszą odpowiedź i nagrodzi autora unikalnym kodem rabatowym na kwotę 200 zł brutto.

Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 28.11.2019 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bonu o wartości 200 zł jest przesłanie do dnia 30.11.2019 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres mailowy. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy drogą mailową 30.11.2019 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez kinderland24.com.pl z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie @Kinderland24.

Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Kinderland24.com.pl w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Kinderland24.com.pl niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.

Kinderland24.com.pl ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Kinderland24.com.pl swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Kinderland24.com.pl może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,

5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Kinderland24.com.pl.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Agnieszka Wronowska kinderland24.com.pl z siedzibą przy ul. Modlińska 129 lok U-12, 03-186 Warszawa, NIP: 524-215-89-54, REGON: 147401950. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@kinderland24.com.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Kinderland24.com.pl w sekcji na dole strony oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.